Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

BSZF02174

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Eind 2021 ging het om 117.452 Belgische werknemers, zelfstandigen en werklozen op een totaal van 485.000 invaliden. Onderzoek van de HR-dienstengroep Liantis toont aan dat 69 procent van de ondervraagde zelfstandigen regelmatig tot zo goed als altijd stress ervaart. Bij de 18- tot 30-jarigen is dat zelfs 89 procent.

Dekking gewaarborgd inkomen

Als werknemers door ziekte uitvallen, krijgen ze de eerste maand in principe hun volledig loon uitbetaald door de werkgever. Daarna vallen ze terug op 60 procent van een begrensd brutoloon, betaald door de sociale zekerheid. Werkgevers sluiten daarom vaak een (collectieve) verzekering gewaarborgd inkomen af, waardoor de uitkering oploopt tot maximaal 80 procent van het bruto-inkomen.

Deze verzekeringen voor gewaarborgd inkomen voorzien vaak een waarborgbeperking voor psychische aandoeningen. Van zodra een werknemer arbeidsongeschikt is omwille van een psychische aandoening, wordt de uitkering beperkt in de tijd (meestal tot twee jaar). Sommige verzekeraars sluiten zelfs bepaalde psychische aandoeningen uit van iedere dekking.
Deze courante verzekeringspraktijk werd de afgelopen twee jaar in een geschil tussen een verzekerde en de verzekeraar beslecht door zowel de arbeidsrechtbank als het arbeidshof in hoger beroep.

Concreet dossier leidt tot belangrijk precedent

Een werknemer kwam in 2016 ziek thuis te zitten met een depressie. De persoon had trauma’s overgehouden aan een zware jeugd. Aanvankelijk kon ze functioneren, maar jaren later stortte ze alsnog in. Een psychiatrisch onderzoek bevestigde de diagnose en de deskundige verklaarde de vrouw voor 100 procent arbeidsongeschikt.

De werknemer had via haar werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen, maar kreeg na twee jaar ziekte niets meer uitbetaald door de verzekeraar. De verzekeringsovereenkomst gewaarborgd inkomen beperkte de waarborg bij psychische stoornissen in de tijd. De werknemer was het daar niet mee eens en in het arrest van 13 december 2023 besliste het arbeidshof Antwerpen dat een dergelijke waarborgbeperking die geldt voor psychische stoornissen en niet voor andere ziektes of aandoeningen, strijdig is met de antidiscriminatiewet. Het arbeidshof stelde vast dat het onderscheid dat de polis maakte op grond van de psychische gezondheidstoestand van haar verzekerden, niet werd gerechtvaardigd en verklaarde de beperking die was opgenomen in de algemene voorwaarden nietig. Hiermee bevestigde het arbeidshof de eerdere uitspraak van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen van 11 januari 2022.

Impact op de verzekeringssector

Het is mogelijk dat dit arrest belangrijke gevolgen heeft voor de verzekeringssector.
Hoewel waarborgbeperkingen voor psychische aandoeningen vandaag courant zijn in verzekeringen gewaarborgd inkomen en er mogelijk statistische, medische en wetenschappelijke argumenten zijn die een tijdsbeperking voor of zelfs uitsluiting van bepaalde psychische aandoeningen kunnen rechtvaardigen, heeft het arbeidshof van Antwerpen de ingeroepen juridische argumenten ter verdediging van een dergelijke waarborgbeperking verworpen. Het maken van een onderscheid tussen psychische en fysieke aandoeningen in een verzekering gewaarborgd inkomen komt dus meer en meer onder druk te staan door de antidiscriminatiewetgeving.

Binnen Assuralia werd een werkgroep opgericht om zich vanuit de sector verder te beraden.
Verzekeraars zullen aan de slag moeten met de aangehaalde argumenten uit het arrest om te bekijken of er aanpassingen nodig zijn aan hun huidige voorwaarden. Het valt niet uit te sluiten dat er in de nabije toekomst nieuwe rechtszaken zullen worden aangespannen.

Gere­la­teer­de berichten

Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Pexels william fortunato 6393326

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
13.07.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers
CTA Image 3

We vol­gen de ont­wik­ke­lin­gen over dit onder­werp op de voet.

Vragen of meer info? Je vertrouwde contactpersoon bij Vanbreda Risk & Benefits helpt je graag verder.